top of page
מלון נורדאו

תל אביב

נחלת בנימין

מלון נורדאו
ניהול מיקדמי של פרוייקט לשימור מחמיר עבור משפחה שהייתה הבעלים של המלון כדור שלישי. עבודות שימור המבנה בוצעו על ידי הבעלים והסתיימו במהלך 2016.
bottom of page